เกี่ยวกับเรา

หลักการสำคัญที่ทำให้เราเป็น APP1009 Distribution

บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้า ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทของเรา มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าซอฟต์แวร์ต่างๆ และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลซอฟต์แวร์ หลายรูปแบบ เพื่อทำให้ลูกค้าพบกับทางเลือกใหม่ โดยที่ทั้งประหยัดงบประมาณ และประสิทธิภาพการใช้งานที่มีคุณภาพ


Business type

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านไอทีสำหรับคู่ค้า โดยเน้นให้บริการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นหลังการขาย หรือการให้ความรู้ในการใช้งานของซอฟต์แวร์ของท่านให้เต็มประสิทธิ์ภาพ

Main policy

นโยบายหลัก

บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะเร่งก้าวขึ้นเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำ เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยทางบริษัทจะมีการร่วมมือวางแผนประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อได้ว่าจะทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปยังตลาดซอฟแวร์ชั้นนำของโลกได้อย่างแท้จริง

The vision

วิสัยทัศน์

ดำเนินบทบาทเป็นบริษัทจำหน่ายซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นสากลระดับโลก แต่มีแนวทางการปฏิบัติที่เข้าใจอย่างแท้จริงในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกด้านของบริษัทให้เกิดมูลค่าสูงสุดอันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พันธกิจ

mission

เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาซอฟแวร์ให้มีความหลากหลาย ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ทันสมัย เป็นสากลโดยเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเน้นความมีประสิทธิภาพของซอฟแวร์

สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาดและรูปแบบธุรกิจใหม่

นำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของลูกค้า